آموزش STM8 ( قسمت پنجم )

راه اندازی تایمر در میکروکنترلر STM8 تایمر :میکروکنترلر STM8S دارای تایمرھای 8 و 16 بیتی میباشد که راه اندازی انھا تفاوت زیادی با یکدیگر نداشته ، بعضی از این تایمرھا دارای نقش ھای دیگری به جز تایمر میباشند .در این آموزش سعی شده است از مسائل اولیه خود داری شده و با ارائه مثال از […]